Historik

Historik

2017

Den kliniska fas I/IIa-studien med FOL-005 avslutades i början av året och resultaten visade på god säkerhet. Resultaten visade också att behandling med FOL-005 genererade en statistiskt säkerställd stimulering av hårväxt. (se vidare FOL-005). Studien genomfördes vid Charité Universitetssjukhus i Berlin.

Parallellt med utvecklingen av FOL-005 fortsatte det prekliniska arbetet med andra peptider och prekliniska studier med bl a FOL-014, visade på en ökad frisättning av insulin från pankreas under laboratorieförsök.

Diabetesforskargruppen ledd av professor Jan Nilsson på Clinical Research Center vid Lunds Universitet erhöll 400 000 DKK i anslag från Novo Nordisk Foundation för att utföra prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider.

Under första halvåret blev Follicum partner i ett omfattande forskningsprojekt kring diabetes vid Lunds Universitet med anslag om upp till 100 mkr från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Se vidare: Follicum är partner i omfattande diabetes-forskningsprojekt.

Follicum driver också aktivt ett antal parallella formuleringsprojekt för FOL-005 för att ta fram en topisk beredningsform, t ex gel eller kräm, som förberedelse inför kommande kliniska studier.

2016

Follicum startade den klinisk fas I/IIa-studien för att studera säkerhet och effekt för läkemedelskandidaten FOL-005 på Universitetssjukhuset Charité i Berlin.

2015

Follicum genomförde flera toxikologiska studier för att förbereda inför kommande, kliniska studier på människa.

2014

Follicum erhöll 50 000 kronor i ALMI-bidrag tillägnat en förstudie inom dermatologi.

Samarbete inleddes med professor Amos Gilhar vid universitetet i Haifa (Technion).

Follicum noterades på AktieTorget den 25 november 2014.

2013

Positiva resultat i Follicums prekliniska studier ledde till att företaget erhöll 3,5 miljoner kronor i Forska & Väx-bidrag från Vinnova. Lund University Bioscience investerade dessutom 2 miljoner kronor.

Jan Alenfall utsågs till VD

2012

Bolaget erhöll ett Vinnova-bidrag (0,5 miljoner kronor) för att genomföra studier i syfte att stärka FOL-005 projektets potential. Jan Alenfall utsågs till projektledare.

Samarbete inleddes med professor Ralf Paus vid universitet i Münster och intressanta prekliniska resultat erhölls med FOL-005 vid Dabur Research Foundation, Indien.

Lund University Bioscience AB investerade 3,7 miljoner kronor och Sunstone Capital, Danmark, investerade 4 miljoner kronor.

2011

Follicum AB bildades. Prekliniska experiment som avslutades under året indikerade att Follicums substanser stimulerade befintliga hårsäckar.

2004

Grundarna upptäcker i samband med forskning inom åderförkalkning att ett modifierat protein ökar hårväxt på möss.