FOL-005 och stimulering av hårväxt

FOL-005 och stimulering av hårväxt

Vår läkemedelskandidat FOL-005 har sitt ursprung i forskning kring det mänskliga proteinet osteopontin. FOL-005 är en kortare sekvens av proteinet, en så kallad peptid.  Sekvensen är delvis modifierad men består av naturligt förekommande aminosyror.

För att ta tillvara potentialen i FOL-005 har Follicum tillsammans med internationella forsknings- och utvecklingspartners utvärderat FOL-005 i flera olika modeller för reglering av hårväxt – både i laboratoriemodeller och på människa. Processen kan kortfattat beskrivas i nedanstående punkter:

  • Studier på levande möss (2012)
  • Studier på mänsklig hud i provrör (2013)
  • Studie på mänsklig hud transplanterad till möss (2015)
  • Toxicitetsstudier tre månader (2016)
  • Klinisk fas I/IIa-studie på försökspersoner (genomförd 2016-2017)
  • Utveckling av topisk formulering 2017/18
  • Under slutet av 2017 samt början av 2018 planeras ytterligare kliniska studier (fas IIa).
  • Klinisk fas IIa försök på skalp (2018)

Den inledande studien på möss gav vid handen att FOL-005 kraftigt stimulerade hårväxten. Efterföljande laboratorieförsök på mänsklig hud visade emellertid att väsentligt högre doser av FOL-005 hämmade hårväxt. Liknande resultat visades också i den följande studien där mänskliga hudbitar transplanterats på möss.

Som förberedelse för nästa steg, att testa effekten av FOL-005 i en klinisk studie, genomfördes under 2016 två separata tremånaders toxicitetsstudier. Båda studierna visade att behandling med FOL-005 under tre månader var säker.

Samtliga djurförsök som utförts åt Follicum har genomförts i enlighet med god forskningsetik.

Det fortsatta arbetet med FOL-005 innebär att genomföra uppföljande kliniska studier, fas II och fas III-studier, för att bekräfta den hårstimulerande effekten och mer detaljerat studera olika doseringar och beredningsformer.

Parallellt med den kliniska utvecklingen av FOL-005 pågår också utvecklingen av en ny användarvänlig formulering. Utvecklingsarbetet följer ett antal olika spår för att avgöra om det är en salva, kräm, gel eller en torrpulverformulering som är den bästa produkten. Prototyp-formuleringar är framtagna och dessa testas för närvarande i omfattande studier. Den slutliga beredningsformen kommer sedan att prövas i kliniska studier, inledningsvis i fas II- och därefter fas III-studier inför registrering och lansering av produkten.